ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

 • Vergi Hukuku

 • Yerli ve yabancı müvekkillere vergisel alanda sorumlulukların anlatılması, her türlü vergi uyuşmazlığında ilgili idari kurum ile görüşülmesi, inceleme esnasında hukuki destek ve inceleme sonrası uzlaşma, itiraz ve dava süreçlerinde hukuki destek sağlanmaktadır.

 • Aile Hukuku

 • Gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ile yabancı vatandaşlar arasında, evlenme, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, mal paylaşımı, hısımlık, soybağı, vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların çözümü ve protokol hazırlığı gibi konularda hukuki destek sağlamaktayız.

 • Arabuluculuk Hizmeti

 • Zorunlu arabuluculuk taraf vekilliği ve ihtiyari arabuluculuk, işçi-işveren uyuşmazlıkları, telif hakları, tazminat, ticari alacak, sigorta kooperatif sorumluluğu, zarar tazmini, mal rejimi, nafaka, kira alacağı, ortaklığın feshi, yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar, tüketici hukuku, taşınır iadesi ve sair süreçlere hukuki destek sağlanmaktadır.

 • Bankacılık ve Finans Hukuku

 • Bankalar, mali kuruluşlar, kiralama şirketleri ve kredi kullanımı konularında doğacak ihtilaflarda hukuki destek sağlanmaktadır.

 • Basın ve Medya Hukuku

 • Medya organlarına danışmanlık hizmetleri, medya sorumluluğundan doğan problemler ile medya şirketlerinin alım-satım süreçlerinde hukuki destek sağlanmaktadır.

 • Birleşme ve Devralma

 • Çok uluslu şirketleri, girişim sermayesi şirketlerini, özel sermaye şirketleri ile fonlarını, yerli ve uluslararası küçük ila orta ölçekli şirketleri ve yatırım bankalarını; birleşme ve devralma, ortak girişim ve kısmi ayrışma projelerinin her aşamasında temsil ve hukuki destek hizmetleri sağlanmaktadır.

 • Blockchain

 • Kripto para ve token türleri ile “blockchain” yapısının hukuki çözümü ile “ICO” hukuki yapılanma sürecinde hukuki destek sağlayan akıllı ve güvenli sözleşmeler hazırlanması, hukuki altyapının kurulması ve her türlü uyuşmazlık çözümlerinde yasal destek sağlanmaktadır.

 • Ceza Hukuku

 • Gerek soruşturma gerekse kovuşturma sürecinde infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım danışmalığı ve dava sürecinde aktif avukatlık hizmeti sağlanmaktadır.

 • Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri

 • İlgili mevzuata uygun olarak başta faaliyet izni olmak üzere bilgi sistemleri ve faaliyetlerine ilişkin her türlü hukuki hizmet sağlanmaktadır.

 • Enerji ve Madencilik Hukuku

 • Elektrik, rüzgar, doğal gaz, güneş enerji sistemleri; biokütle, bioyakıt gibi enerji alanlarında üretim, dağıtım ve finansman konularında hukuki hizmet sağlanmaktadır.

 • Fikri Mülkiyet Hukuku

 • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin araştırılması, tescili, korunması ve devri ile her türlü telif hakkı, ticari sır saklama yükümlülüğü ve sorumluluklar konusunda hukuki destek sağlanmaktadır.

 • Gayrimenkul Hukuku

 • Mülkiyet sahipliği, mülkiyet devri ve yönetimi, emlak alım satımı, kiralama, ayni ve şahsi hak tesisi gibi çeşitli konularda hukuki destek sağlanmaktadır.

 • Girişim Sermayesi (Start-Up) Danışmanlığı

 • Girişim sermayesi fonu ve melek yatırımcılara, yatırım sürecinde ve fonların kuruluş aşamalarında sözleşme ve müzakere aşamalarında hukuki destek sağlanmaktadır.

 • İcra ve İflas Hukuku

 • Alacak tahsili amacı ile borçlulara ait tüm menkul, gayrimenkul ve üçüncü kişilerden alacak tespiti; bu alanlarda uyuşmazlık çözümü icra ve genel mahkemelerde dava takibi hizmetleri sağlanmaktadır.

 • İdare Hukuku

 • İdari yaptırım kararları, idari para cezaları ve her türlü idari karara karşı başvuru ve itiraz süreçlerinin yürütülmesi, uzlaşma çalışmaları, dava takibi ve uyuşmazlık çözümü ile gümrük mevzuatından kaynaklanan problemlerin çözümü hizmetleri sağlanmaktadır.

 

​​

 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • İşçi istihdam sürecinin başından sonuna kadar yasal düzenlemeler çerçevesinde hukuki destek hizmetleri ile gerekli görüldüğü zamanlarda uygulamanın değiştirilmesi çalışmaları yapılmakla; toplu iş sözleşmesi, sözleşmenin feshi ve işten çıkarma sürecinde sulh veya dava yolu ile halli, iş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumlulukların uygulaması, çalışma ortamının ve iş sözleşmelerinin mevzuata uygun hale getirilmesi, tutanak, savunma yazıları, ihtar ve fesih süreçlerine ilişkin dökümanların hazırlanması, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunundan doğan sorumluluklar ve sendikal faaliyetlere ilişkin ihtilafların çözümü hususlarında hukuki destek sağlanmaktadır.

 • Kişisel Verilerin Korunması Mevzuat ve Proje Danışmanlığı

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu müvekkillerin tabi oldukları yükümlülüklerin tespit ve analizinin akabinde, KVKK uyum projesi kapsamında her türlü yasal dökümanların (iş sözleşmesi, mevzuata uygun ticari sözleşmeler, veri işleme prosedürü, veri sahibi onay formu ve sair) hazırlanması ve veri envanteri hazırlanarak VERBİS sistemine mevzuata uygun şekilde kaydının tamamlanması sürecinde hukuki destek sağlanmaktadır. 

 • Özelleştirme ve Kamulaştırma Hukuku

 • Hemen her sektörde karşılaşılan özelleştirme ve kamulaştırma uygulamalarında gerek idare gerek yatırımcı taraf vekili sıfatımızla hukuki hizmet sağlanmaktadır. 

 • Rekabet Hukuku

 • Rekabet hukuk alanında güncel mevzuat takibi yaparak, yerinde inceleme ve soruşturma aşamalarına danışmanlık etmekle, bireysel muafiyet ve menfi tespit başvurusu, birleşme-devralma ve ortak girişimler, pişmanlık başvurusu gibi alanlarda hukuki destek sağlanmaktadır. 

 • Sağlık ve İlaç Hukuku

 • İlaç hammaddeleri ticari sözleşmeleri ve ilaç üretim-geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması, gizlilik sözleşmeleri, distribütörlük sözleşmeleri, klinik araştırma sözleşmeleri, sınai mülkiyet davası, tehlikeli atık-ambalaj geri dönüşüm sözleşmeleri, ilaç satış ve pazarlama ruhsatlandırmasına ilişkin idari işlemlerde danışmanlık, farmasotik buluşlara ilişkin patent tescili ve marka başvurusu süreçlerinde hukuki destek sağlanmaktadır.

 • Şirketler Hukuku

 • Yerli ve yabancı şirketlere kuruluş, infisah, birleşme/devralma ve tür değiştirme konularında danışmanlık hizmetinin verilmesi ve şirket genel kurul toplantı organizasyonu, sermaye artırım ve indirimleri, SPK danışmanlığı, haksız rekabetin önlenmesi, tüketici mevzuatı danışmanlığı, irtibat bürolarının kurulması, hisse senedi ve tahvil işlemleri ve hukuki durum tespit raporlaması (due diligence) süreçlerinde hukuki destek sağlanmaktadır.

 •  Tüketici Hukuku

 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelikler alanında Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerinde iş ve işlemlerin takibi hususunda sözleşme, mevzuat takibi, sulh görüşmeleri, protokol hazırlığı, ayıplı mal ve ayıplı hizmet sonucu uyuşmazlıkların çözümü süreçlerinde hukuki destek sağlanmaktadır.

 •  Uluslararası İşlemler ve Uyuşmazlık Çözümleri

 • Gerek Türk hukuku gerekse yabancı hukuk kapsamında mevzuat incelemesi ve yabancı dilde hukuki çalışmalar ile; ithalat ve ihracata bağlı uyuşmazlıklar ve alacak takibi, yurtdışında alınan kararların tanıma ve tenfizi, ihracat vesaiki, yatırım teşvikleri, gümrük mevzuatı, ithalatta haksız rekabet mevzuatı, serbest bölge ihtilafları ile gümrüklenme, taşınma, sigortalanma ve teslime ilişkin ihtilafların çözümü alanında hukuki destek sağlanmaktadır.

 •  Uluslararası Ticaret Hukuku

 • Yerel ve uluslararası iş ortaklarımız ile birlikte uluslararası ticaret alanında, anti-damping soruşturmaları, sübvansiyon soruşturmaları, korunma önlemi soruşturmaları, gözetim uygulaması başvuruları, askıya alma, kota ve tarife kontenjanı başvuruları, mevzuat takibi ve raporlama ile ticaret politikası alanlarında hukuki destek sağlanmaktadır.

 • Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

 • Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimize; oturma izni, oturma izni uzatma başvuruları, Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni ve uzatım başvuruları, vatandaşlık başvurusu, taşınmaz satın alımlarında KDV muafiyet başvurusu gibi hizmetlerimiz ile hukuki destek sağlanmaktadır.